DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Mercer International Inc.

Mercer International Inc. engages in the manufacture and sale of northern bleached softwood kraft (NBSK) pulp primarily in North America, Europe, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mercer International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MERC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Paper & Paper Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods