DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Digi International Inc.

Digi International Inc. operates as a device networking company that develops products and technologies to connect and manage local or remote electronic devices over a network, via the Internet or via satellite. It offers a range of embedded and non-embedded products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Digi International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DGII

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Networking & Communication Devices

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology