DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của ICF International Inc.

ICF International, Inc. provides management, technology, and policy consulting and implementation services to government, commercial, and international clients.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ICF International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ICFI

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Management Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods