DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của MGE Energy Inc.

MGE Energy, Inc. operates as a public utility holding company. It engages in generating, purchasing, transmitting, and distributing electricity.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MGE Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MGEE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities