DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Natural Health Trends Corp.

Natural Health Trends Corp., a direct-selling and e-commerce company, provides wellness, beauty, and lifestyle products for consumers or business builders under the NHT Global brand name.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Natural Health Trends Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
NHTC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Personal Products

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods