DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của SigmaTron International Inc.

SigmaTron International Inc. is a full service electronics manufacturing services provider with a network of manufacturing facilities in the United States, Mexico, China and Vietnam that enables them to provide a wide range of nearshore and offshore manufacturing options.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
SigmaTron International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
SGMA

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Printed Circuit Boards

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology