DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Albemarle Corporation

Albemarle Corporation (NYSE: ALB), headquartered in Charlotte, NC, is a global specialty chemicals company with leading positions in lithium, bromine and refining catalysts.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Albemarle Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ALB

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Specialty Chemicals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials