DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Allstate Corporation

The Allstate Corporation, through its subsidiaries, engages in the personal property and casualty insurance business, as well as in the life insurance, retirement, and investment products business in the United States and Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Allstate Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ALL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial