DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Apache Corporation

Apache Corporation is an independent energy company that explores for, develops and produces natural gas, crude oil and natural gas liquids.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Apache Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
APA

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials