DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Allianz SE

Allianz SE, together with its subsidiaries, provides various financial products and services worldwide. Its products and services primarily include insurance and financial products, as well as advisory services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Allianz SE

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AZ

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial