DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Denbury Resources Inc.

Denbury Resources Inc. engages in the acquisition, exploitation, drilling, and extraction of oil and natural gas properties in the Gulf Coast region located in Mississippi, Texas, Louisiana, and Alabama.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Denbury Resources Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DNR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials