DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Honeywell International Inc.

Honeywell is a Fortune 100 company that invents and manufactures technologies to address tough challenges linked to global macrotrends such as safety, security, and energy.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Honeywell International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HON

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense Products & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods