DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của International Flavors & Fragrances Inc.

International Flavors & Fragrances Inc., together with its subsidiaries, creates, manufactures, and sells flavor and fragrance products in the United States and internationally. The company operates in two segments, Flavors and Fragrances.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
International Flavors & Fragrances Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IFF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Synthetics

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials