DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Lee Enterprises Inc.

Lee Enterprises, Incorporated provides local news, information, and advertising services primarily in midsize markets in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Lee Enterprises Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LEE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Publishing - Newspapers

LĨNH VỰC / SECTOR
Services