DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Lennox International Inc.

Lennox International Inc. engages in the design, manufacture, and marketing of a range of products for heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Lennox International Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
LII

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Appliances

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods