DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của PBF Logistics LP

PBF Logistics LP owns, leases, acquires, develops, and operates crude oil and refined petroleum products terminals, pipelines, storage facilities, and other logistics assets in the United States. It operates through two segments, Terminaling and Storage.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
PBF Logistics LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
PBFX

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Pipelines

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials