DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Weight Watcher's International Inc

Weight Watchers International, Inc. engages in the provision of weight management services primarily in North America, the United Kingdom, Continental Europe, Australia, and New Zealand.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Weight Watcher's International Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WTW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Personal Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services