DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của TWC Enterprises Limited

TWC is engaged in golf club operations under the trademark, “ClubLink One Membership More Golf.” TWC is Canada’s largest owner, operator and manager of golf clubs with 52.5 18-hole equivalent championship and 3.5 18-hole equivalent academy courses (including one managed property) at 40 locations in Ontario, Quebec and Florida.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
TWC Enterprises Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
TWC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods