DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán của CTCP Cấp nước Cà Mau

TÊN CÔNG TY
CTCP Cấp nước Cà Mau

KỲ BÁO CÁO
2020

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ