DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Mẹ

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần