DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

TÊN CÔNG TY
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ