DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán của CTCP Sợi Phú Bài

TÊN CÔNG TY
CTCP Sợi Phú Bài

KỲ BÁO CÁO
2022

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH KPMG

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần