DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán của CTCP Bê Tông Ly tâm điện lực Khánh Hòa

TÊN CÔNG TY
CTCP Bê Tông Ly tâm điện lực Khánh Hòa

KỲ BÁO CÁO
2016

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần