DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (CTCP bảo hiểm Nhà Rồng)

TÊN CÔNG TY
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (CTCP bảo hiểm Nhà Rồng)

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần