DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

TÊN CÔNG TY
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

KỲ BÁO CÁO
2017

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH KPMG

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần, nhấn mạnh