DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (Tên cũ CTCP Xi măng Sông Đà Yaly)

TÊN CÔNG TY
Công ty Cổ phần Xi măng Elecem (Tên cũ CTCP Xi măng Sông Đà Yaly)

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ