DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

TÊN CÔNG TY
Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

KỲ BÁO CÁO
2018

LOẠI BÁO CÁO
BCTC tổng hợp

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán FAC

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến ngoại trừ