DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

BCTC riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

KỲ BÁO CÁO
2019

LOẠI BÁO CÁO
BCTC riêng

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần