DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Andromeda

Andromeda Metals Limited is an ASX listed company with a vision to supply the world with superior quality halloysite-kaolin, enabling our customers to produce premium products and clean technologies.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Andromeda

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ADN

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials