DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Bunzl plc

Bunzl plc, through its subsidiaries, provides various distribution and outsourcing services in North America, Europe, and Australasia. It distributes various light and heavy catering equipment.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Bunzl plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BNZL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--