DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của BP plc

BP plc is an oil company with four main businesses: Exploration and Production; Gas, Power and Renewables; Refining and Marketing, and Chemicals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
BP plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BP

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Major Integrated Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Energy