DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của CML Microsystems Plc

CML Microsystems Plc (CML) is a fully listed company on the London Stock Exchange, headquartered in the UK and operating with a global presence. CML develops mixed-signal, RF and Microwave semiconductors for global communications markets.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CML Microsystems Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CML

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology