DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Centrica plc

Centrica plc operates as an integrated energy company primarily in the United Kingdom and North America. The company supplies energy and related services to residential and business customers under the British Gas brand in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Centrica plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CNA

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities