DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Creightons Plc

Creightons Plc, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets toiletries and fragrances in the United Kingdom and internationally. It offers haircare, skincare, bath and body, wellbeing, and male grooming products. The company also offers private label products for high street retailers and supermarket chains; and engages in the contract manufacturing business on behalf … More of third-party brand owners.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Creightons Plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CRL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.