DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của MJ Gleeson

MJ Gleeson plc specialises in low-cost house building and strategic land promotion. We have two distinct but complementary businesses: house building on brownfield land in the North of England and the Midlands and strategic land promotion in South of England.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
MJ Gleeson

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GLE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--