DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Hunting plc

Hunting PLC, through its subsidiaries, provides energy to the oil and gas companies in the upstream and midstream sectors. It engages in buying, selling, and blending of crude oil, diluent, natural gas, and wellsite fluids; asphalt and wellsite fluids refining and marketing; and propane distribution and retailing.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hunting plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
HTG

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials