DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Mitchells & Butlers plc

Mitchells & Butlers plc operates managed pubs and pub restaurants in the United Kingdom and Germany. It primarily operates drink and entertainment-led sites, and food and accommodation-led sites, which include local pubs, pub restaurants, high street pubs and bars, and city centre restaurants.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Mitchells & Butlers plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MAB

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services