DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Marston's plc

Marston’s PLC operates managed, tenanted, and leased public houses primarily in the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Marston's plc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
MARS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Restaurants

LĨNH VỰC / SECTOR
Services