DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của XLMedia PLC

XLMedia PLC is a global digital publishing group that operates significant publishing assets across a wide variety of industry verticals, including gambling, sports betting and personal finance. The group has over 2,000 owned and operated digital assets. XLMedia leverages its proprietary technology systems, investment in data and artificial intelligence and marketing capabilities to deliver … More highly valuable, engaging, timely and relevant content to hundreds of millions of consumers worldwide, who are looking to make informed decisions when searching for services or products to purchase.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
XLMedia PLC

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
XLM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.