DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cytokinetics

Cytokinetics is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the discovery and development of small molecule therapeutics that modulate muscle function for the potential treatment of serious diseases and medical conditions.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cytokinetics

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CYTK

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare