DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Interface

Interface Inc. is a recognized leader in the worldwide commercial interiors market, offering floorcoverings, fabrics, interior architectural products and specialty chemicals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Interface

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IFSIA

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Textile Industrial

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods