DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Identiv

Identiv, is the leading global player in physical security and secure identification. Identiv’s products, software, systems, and services address the markets for physical and logical access control and a wide range of RFID-enabled applications.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Identiv

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INVE

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Computer Peripherals

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology