DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Intevac

Intevac Inc. is developing revolutionary intensified imaging products that address potentially large commercial and military markets. The Company also produces sophisticated manufacturing equipment used in the manufacture of high technology products and is leveraging its equipment expertise to enable cost-effective production of new intensified imaging products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intevac

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
IVAC

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Aerospace/Defense - Major Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
--