DỮ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH,
BÁO CÁO KIỂM TOÁN CÁC CÔNG TY VIỆT NAM

Đính chính BCTC Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

TÊN CÔNG TY
CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí

KỲ BÁO CÁO
2021

LOẠI BÁO CÁO
Đính chính BCTC Hợp nhất

CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Ý KIẾN KIỂM TOÁN
Ý kiến chấp nhận toàn phần