DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Boku, Inc

Boku, Inc. provides mobile billing and payment solutions for mobile network operators and merchants. The company's solutions enable consumers to make online payments using their mobile devices. It offers payment solutions that delivers mobile payment acceptance across carrier billing and mobile wallets for consumers. The company also provides mobile identity and authentication solutions … More . It connects its customers with mobile network operators billing, identity, and sales systems. The company has operations in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. Boku, Inc. was incorporated in 2008 and is headquartered in San Francisco, California.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Boku, Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
LSE (England)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BOKU

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Information Technology Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.