DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Intuit Inc.

Intuit Inc. provides business and financial management solutions for small and medium-sized businesses, consumers, accounting professionals, and financial institutions primarily in the United States, Canada, India, Singapore, and the United Kingdom.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Intuit Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INTU

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology