DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Itron, Inc.

Itron Inc. is a leading technology provider and source of knowledge to the energy and water industry for collecting, analyzing, and applying critical data about electric, gas, and water usage.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Itron, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ITRI

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology