DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của AFLAC Inc.

Aflac Incorporated, through its subsidiary, American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac), provides supplemental health and life insurance. The company offers cancer plans, general medical indemnity plans, medical/sickness riders, care plans, living benefit life plans, ordinary life insurance plans, and annuities in Japan.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
AFLAC Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AFL

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Life Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial