DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của ANSYS Inc.

ANSYS, Inc. develops and markets engineering simulation software and technologies used by engineers, designers, researchers, and students in aerospace, automotive, manufacturing, electronics, biomedical, energy, and defense industries and academia worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
ANSYS Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ANSS

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Application Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology