DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của Inogen Inc

Inogen, Inc., a medical technology company, primarily develops, manufactures, and markets portable oxygen concentrators for patients, physicians and other clinicians, and third-party payors in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Inogen Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NASDAQ (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
INGN

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Instruments & Supplies

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare